Nemáte účet? Registrujte sa tu
Prihlásenie:

Registrácia užívateľa a zmena držiteľa .sk domén

« späť 20.05. 2013


Správou .sk domény najvyššej úrovne je poverená spoločnosť SK-NIC, a.s.. Vedie zoznam registrátorov, užívateľov a samozrejme aj záznamy .sk domén. Do procesu registrácie slovenských domén nevyhnutne vstupujú tri osoby - správca, registrátor a užívateľ.

Užívateľom je osoba spôsobilá držať .sk doménu. Je to subjekt, ktorý je u správcu registrovaný ako užívateľ. Registrácia užívateľa u správcu vyžaduje podpis rámcovej zmluvy so správcom a splnomocnenie najmenej jedného registrátora na uzatváranie zmlúv o doménach, ktoré bude mať užívateľ záujem registrovať. Podpis užívateľa na zmluve musí byť úradne overený. Po splnení uvedeného bude subjekt zapísaný do zoznamu užívateľov a definitívne mu bude pridelený unikátny identifikátor pozostávajúci zo štyroch písmen a štyroch číslic (tzv. sk-nic handle, napr. JANO-0074). Pod týmto identifikátorom bude užívateľ vedený v záznamoch domén ako ich držiteľ.

Druhou zaujímavou osobou v procese registrácie .sk domén je registrátor. Tento subjekt zastupuje užívateľov pred správcom .sk domén. V mene užívateľov uzatvára zmluvy o doménach, hradí registračné poplatky a registrované domény sú smerované na jeho DNS server. Mechanizmus fungovania .sk domén je teda nastavený tak, aby nedochádzalo ku priamemu kontaktu medzi užívateľom a správcom.

Prevod .sk domény sa uskutočňuje zmenou zápisu v zázname danej domény v časti držiteľa. Nadobúdanie práv k .sk doménam teda funguje na registračnom princípe, v zmysle ktorého je rozhodujúci zápis v zázname domény. Prevod domény nevyhnutne nevyžaduje uzavretie písomnej zmluvy o prevode domény, nakoľko zmena v zázname domény jej predložením správcovi nie je podmienená. Jediným dokumentom požadovaným správcom na to, aby vykonal zmenu držiteľa v zázname domény je žiadosť o zmenu držiteľa domény, ktorá musí byť podpísaná pôvodným držiteľom domény a jeho podpis na žiadosti musí byť úradne overený. Žiadosť o zmenu držiteľa domény podpisuje aj nový držiteľ domény, avšak úradne overenie jeho podpisu pravidlá správcu nevyžadujú. Originál žiadosti je potom potrebné doručiť správcovi, ktorý po jej preverení vykoná zmenu v zázname, čo je okamih, ktorým prevod .sk domény nadobudne účinnosť.

Autor: Jaroslav Sabol