Nemáte účet? Registrujte sa tu
Prihlásenie:

Všeobecné obchodné podmienky

účinné od 01.03.2012

 1. Prevádzkovateľom stránky www.trhdomen.sk (ďalej len „Stránka“) je spoločnosť EID s.r.o. so sídlom Grösslingová 17, 811 09 Bratislava, IČO: 36 287 806, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39926/B, účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzka stránky sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré vydal Prevádzkovateľ a sú na Stránke zverejnené. Prevádzkovateľ vydal aj pravidlá obchodovania na Stránke (ďalej len „Pravidlá“) a cenník služieb (ďalej len „Cenník“), ktoré sú súčasťou VOP. Pravidlá, Cenník aj VOP obsahujú dátum ich účinnosti.
 3. Návštevníci Stránky, ktorí vykonajú registráciu na stránke (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“ v jednotnom čísle), súhlasia s účinnými VOP, Cenníkom a Pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať. Užívatelia súhlasia s tým, že VOP, Cenník a Pravidlá môžu byť jednostranne menené Prevádzkovateľom a budú pre Užívateľov záväzné od dňa ich účinnosti.
 4. Návštevníci Stránky sú povinní pri registrácii na Stránke uviesť iba pravdivé údaje. Súhrn údajov, ktoré boli návštevníkom Stránky poskytnuté pri registrácii na Stránke alebo neskôr tvoria účet Užívateľa (ďalej len „Účet“). Každý Užívateľ je povinný udržiavať svoj Účet aktuálny. Každý návštevník Stránky môže byť na Stránke registrovaný iba jedenkrát súčasne. Účet môže Užívateľ zrušiť. Údaje obsiahnuté v Účte budú vymazané ihneď po zrušení Účtu, pokiaľ nie je ustanovené inak. Zrušením Účtu stráca Užívateľ všetky práva Užívateľa v zmysle VOP. Za škodu, ktorá vznikne z dôvodu nepravdivých alebo neaktuálnych údajov v Účte nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.
 5. Užívatelia súhlasia so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v Účte. Súhlas je daný pre celú dobu existencie Účtu. V prípade, že Užívateľ zrealizuje na Stránke transakciu, údaje obsiahnuté v Účte budú Prevádzkovateľom archivované po dobu najviac 10 rokov od dátumu iniciácie transakcie. Užívatelia súhlasia so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v Účte Prevádzkovateľom po celú dobu archivácie údajov obsiahnutých v Účte.
 6. Doménou sa rozumie ľubovoľné doménové meno druhej úrovne (napríklad domena.sk).
 7. Správcom registra domény je osoba, ktorá je poverené správou príslušnej domény najvyššej úrovne.
 8. Registrátorom sa rozumie osoba, ktorá doménu registrovala u správcu registra domény.
 9. Držiteľom domény sa rozumie osoba, ktorej patria výlučné práva k doméne a tieto jej práva sú zapísané v evidencii registrátora domény.
 10. Webovým projektom sa rozumejú všetky práva k doméne a jedinečný obsah, ktorý je na nej zobrazovaný a nachádzajúci sa v celosti výlučne na tejto doméne. Súčasťou webového projektu sú aj všetky práva k obsahu nachádzajúcemu sa na doméne, súvisiaca dokumentácia, heslá k účtom a FTP prístupom, všetky informácie, znalosti a vedomosti potrebné na prevádzku obsahu nachádzajúceho sa na doméne alebo s ním súvisiace.
 11. Službami sa rozumie (a) sprostredkovanie nákupu a predaja domén, (b) sprostredkovanie nákupu a predaja webových projektov, (c) ohodnocovanie domén a (d) ohodnocovanie webových projektov. Prevádzkovateľ poskytuje na Stránke služby za odplatu v zmysle platného Cenníka.
 12. Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom na Stránke bezplatne zverejňovať ponuky na prenájom on-line reklamného priestoru a spätných odkazov, žiadosti o vyjadrenie názoru ostatných Užívateľov na domény alebo webové projekty, ako aj komentáre Užívateľov vyjadrujúce ich názory na vybrané domény alebo webové projekty.
 13. Užívatelia na Stránke zverejňujú svoje ponuky na predaj domény alebo webových projektov v súlade s Pravidlami. Užívatelia realizujú kúpu na Stránke ponúkaných domén v súlade s Pravidlami. Sprostredkovanie nákupu a predaja domén a webových projektov Prevádzkovateľom sa riadi Pravidlami.
 14. Kupujúcim je Užívateľ, ktorý prejavil záujem o kúpu domény alebo webového projektu. Užívateľ sa za kupujúceho považuje iba vo vzťahu k doméne alebo webovému projektu, o ktorý prejavil záujem. Za kupujúceho sa Užívateľ považuje od momentu prejavenia záujmu.
 15. Predávajúcim je Užívateľ, ktorý ponúkol na predaj doménu alebo webový projekt. Užívateľ sa za predávajúceho považuje iba vo vzťahu k doméne alebo webovému projektu, ktorý ponúkol na predaj. Za predávajúceho sa Užívateľ považuje od momentu zadania jeho ponuky na predaj domény alebo webového projektu na Stránke.
 16. Žiadateľom je Užívateľ, ktorý vyplnil na Stránke žiadosť o ohodnotenie domény alebo webového projektu.
 17. Transakciou sa rozumie kúpa alebo predaj domény (webového projektu), aj neukončený, v akomkoľvek jeho štádiu od iniciácie. Transakcia sa považuje za iniciovanú prejavením kvalifikovaného záujmu kupujúceho o jej realizáciu, spravidla zadaním údajov o osobe kupujúceho a vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami TrhDomen.sk.
 18. Realizáciou transakcie sa rozumie úspešné ukončenie transakcie, kedy kupujúci získa práva k doméne alebo webový projekt.
 19. Zmarením transakcie sa rozumie ukončenie iniciovanej transakcie predtým, ako dôjde k realizácii transakcie z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú na strane Prevádzkovateľa. Za deň zmarenia transakcie sa považuje deň, kedy bola transakcia stornovaná Prevádzkovateľom. O stornovaní transakcie bude Prevádzkovateľom bezodkladne informovaný tak predávajúci ako aj kupujúci emailom. Informácia o stornovaní transakcie musí obsahovať dôvod stornovania transakcie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie transakcie. Prevádzkovateľ nesmie transakciu stornovať skôr ako 3 pracovné dni po márnom uplynutí lehoty na vykonanie úkonu predávajúceho alebo kupujúceho v zmysle Pravidiel.
 20. Autorizáciou transakčných údajov sa rozumie záväzné poskytnutie a/alebo potvrdenie údajov o Užívateľovi vzťahujúcich sa na konkrétnu transakciu. Poskytnuté údaje sú súčasťou Účtu Užívateľa.
 21. Plnomocenstvom sa rozumie splnomocnenie, ktorým kupujúci splnomocní Prevádzkovateľa na prijatie domény od kupujúceho.
 22. Formulárom sa rozumie registrátorom alebo správcom registra ustanovený formulár pre prevod domény, ktorý Prevádzkovateľ doručil predávajúcemu a ktorý predávajúci riadne vlastnoručne podpísal pred notárom alebo orgánom oprávneným na úradné osvedčovanie pravosti podpisov v zmysle príslušných právnych predpisov a ten predávajúceho podpis na formulári úradne overil.
 23. V prípade, že dôjde k zmareniu transakcie z dôvodu na strane predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci uhradiť Prevádzkovateľovi sankčný poplatok vo výške 50 EUR. Sankčný poplatok je splatný do 15 dní odo dňa zmarenia transakcie.
 24. V prípade, že dôjde k zmareniu transakcie z dôvodu na strane kupujúceho, zaväzuje sa kupujúci uhradiť Prevádzkovateľovi sankčný poplatok vo výške 50 EUR. Sankčný poplatok je splatný do 15 dní odo dňa zmarenia transakcie.
 25. Prevádzkovateľ akceptuje platbu bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti na jeho bankový účet. Platba musí byť označená správnym variabilným symbolom v zmysle Pravidiel tak, aby ju bolo možné jednoznačne identifikovať. Platba sa považuje za zrealizovanú až pripísaním finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa, v správnej výške a so správnym variabilným symbolom v zmysle Pravidiel.
 26. Reklamáciu môže uplatniť iba Užívateľ. Reklamáciu je Užívateľ povinný uplatniť bezodkladne po tom, čo sa o dôvode reklamácie dozvedel. Reklamácie prešetruje Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba. Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu, vlastnosti, výlučnosť, úplnosť, právnu i faktickú nezávadnosť a celistvosť práv k doménam a webových projektov.
 27. V prípade, ak sa po prešetrení reklamácie Prevádzkovateľom ukáže, že reklamácia bola bezdôvodná, Užívateľ, ktorý takúto reklamáciu uplatnil, sa zaväzuje bezodkladne Prevádzkovateľovi uhradiť v peniazoch náhradu zodpovedajúcu plnej výške Prevádzkovateľom účelne vynaložených nákladov na prešetrenie reklamácie ako aj primeranú náhradu strateného času. V prípade, ak sa po prešetrení reklamácie Prevádzkovateľom ukáže, že reklamácia bola dôvodná, zaväzuje sa Užívateľ, ktorý porušil VOP alebo Pravidlá a toto porušenie bolo dôvodom na reklamáciu, bezodkladne uhradiť Prevádzkovateľovi v peniazoch náhradu zodpovedajúcu plnej výške Prevádzkovateľom účelne vynaložených nákladov na prešetrenie reklamácie ako aj primeranú náhradu strateného času. Nárok Prevádzkovateľa na sankčný úrok v zmysle VOP tým nie je dotknutý.
 28. Užívateľ zadaním akejkoľvek ponuky na Stránke vyhlasuje, že je na jej zadanie ako aj jej okamžitú realizáciu oprávnený a právne i fakticky spôsobilý. Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak nastane akákoľvek prekážka, či už právna alebo faktická, ktorá bude spôsobilá znemožniť realizáciu ním zadanej ponuky na Stránke, bezodkladne svoju ponuku zo Stránky stiahne.
 29. Užívateľ súhlasí, že ak používaním Stránky v najširšom zmysle slova v rozpore s týmito pravidlami spôsobí škodu, zaväzuje sa ju bezodkladne nahradiť.
 30. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť cenu domény alebo webového projektu predávajúcemu v lehote stanovenej v Pravidlách. V prípade, že bude kupujúcim uplatnená reklamácia, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zadržanie ceny domény alebo webového projektu až do úplného a riadneho prešetrenia reklamácie.
 31. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať ponuky, ktoré sú evidentne nezmyselné a môžu mať negatívny dopad na kvalitu obsahu webstránky.
 32. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2012.

EID s.r.o.
prevádzkovateľ